Resultados

Copa AMASA de Golfe

Data: 18/3/2007

Local: Belém - PA - Brasil

Tipo: Amador

Clube: Amazon Country Club

Obs: Classificatória para a Copa AMASA de 29/04

Parceiros: Amasa

 

AMASA CUP - CLASSIFICACAO GROSS
Localidade: ACC - Belem Par do Campo : 70 Data:18/03/2007
Nome Sexo HC OUT IN GROSS CLASSIF
Antonio Edvan M 4 37 37 74 1
Oscar Ishii M 5 39 38 77 2
Roberto Oya M 3 35 42 77 3
Jorge Ito M 5 40 41 81 4
Tamio Onji M 12 42 40 82 5
Kazuko Nishimura F 12 44 38 82 6
Paulo Tashiro M 9 40 42 82 7
Sanshiro Yamaoka M 10 39 44 83 8
Helio Sato M 7 40 43 83 9
Pedro Ashitani M 4 42 41 83 10
Ivanildo Pessoa M 15 39 45 84 11
Yoshiyuki Uesugui M 12 44 41 85 12
Tadashi Hashimoto M 9 43 42 85 13
Miki Nogami F 12 41 45 86 14
Nobuyoshi Muto M 12 41 45 86 15
Kenji Ito M 9 42 44 86 16
Jorge Nagaishi M 7 41 46 87 17
Tomoaki Kishimoto M 20 42 46 88 18
Makoto Kussakari M 10 40 48 88 19
Rogerio Okajima M 13 44 45 89 20
Eisuke Igarashi M 13 45 44 89 21
Michio Sato M 12 45 44 89 22
Hayato Kuzuo M 5 44 45 89 23
Hyong Gi No M 35 47 43 90 24
Koji Muto M 14 42 48 90 25
Walter Oppata M 9 43 47 90 26
Dionisio Hiroshi Nogami M 13 45 46 91 27
Koji Ishii M 12 49 43 92 28
Shizuo Tanabe M 17 45 48 93 29
Akinori Muto M 15 44 50 94 30
Joaquim Kitabayashi M 14 46 48 94 31
Marcilio M 25 49 47 96 32
Isao Sato M 16 45 51 96 33
Emilio Hadate M 16 45 51 96 34
Froylan M 27 46 51 97 35
Juan Matalobos M 25 48 49 97 36
Manoel Barros M 25 48 49 97 37
Claussqueleer M 30 50 48 98 38
Kiyo Sassamoto M 17 50 48 98 39
Hiroshi Wadaue M 16 48 50 98 40
Luis Sebastiao Lorena M 26 50 50 100 41
Vitor Moutinho M 25 53 47 100 42
Shizuko Igarashi F 23 51 49 100 43
Julieta Nagaishi F 16 53 48 101 44
Wilson Sassamoto M 19 50 53 103 45
Ricardo Manabu M 38 53 51 104 46
Sachiko Katasho F 27 54 50 104 47
Michel Andre Pidner M 29 54 51 105 48
Yukiko Shimizu F 38 51 55 106 49
Jose Ricardo M 30 50 56 106 50
Mario Sato M 17 49 57 106 51
Katsuhiko Shimizu M 25 57 51 108 52
Elza Koyama F 37 52 58 110 53
Kika F 25 53 57 110 54
Jose Navegantes M 28 53 58 111 55
Azuma Katsuyuki M 24 58 54 112 56
Hitoshi Wada M 25 61 55 116 57
Licinio Ferreira M 33 59 58 117 58
Luis Nakano M 20 63 55 118 59
Ricardo Figueiredo M 40 64 61 125 60

AMASA CUP - CLASSIFICACAO NET
Localidade: ACC - Belem Par do Campo : 70 Data:18/03/2007
Nome Sexo OUT IN TOTAL HC NET (+,-) CLASSIF
Hyong Gi No M 47 43 90 35 55 -15,00 1
Ricardo Manabu M 53 51 104 38 66 -4,00 2
Tomoaki Kishimoto M 42 46 88 20 68 -2,00 3
Claussqueleer M 50 48 98 30 68 -2,00 4
Yukiko Shimizu F 51 55 106 38 68 -2,00 5
Ivanildo Pessoa M 39 45 84 15 69 -1,00 6
Antonio Edvan M 37 37 74 4 70 0,00 7
Tamio Onji M 42 40 82 12 70 0,00 8
Kazuko Nishimura F 44 38 82 12 70 0,00 9
Froylan M 46 51 97 27 70 0,00 10
Marcilio M 49 47 96 25 71 1,00 11
Oscar Ishii M 39 38 77 5 72 2,00 12
Juan Matalobos M 48 49 97 25 72 2,00 13
Manoel Barros M 48 49 97 25 72 2,00 14
Paulo Tashiro M 40 42 82 9 73 3,00 15
Sanshiro Yamaoka M 39 44 83 10 73 3,00 16
Yoshiyuki Uesugui M 44 41 85 12 73 3,00 17
Elza Koyama F 52 58 110 37 73 3,00 18
Roberto Oya M 35 42 77 3 74 4,00 19
Nobuyoshi Muto M 41 45 86 12 74 4,00 20
Miki Nogami F 41 45 86 12 74 4,00 21
Luis Sebastiao Lorena M 50 50 100 26 74 4,00 22
Vitor Moutinho M 53 47 100 25 75 5,00 23
Jorge Ito M 40 41 81 5 76 6,00 24
Helio Sato M 40 43 83 7 76 6,00 25
Tadashi Hashimoto M 43 42 85 9 76 6,00 26
Rogerio Okajima M 44 45 89 13 76 6,00 27
Eisuke Igarashi M 45 44 89 13 76 6,00 28
Koji Muto M 42 48 90 14 76 6,00 29
Shizuo Tanabe M 45 48 93 17 76 6,00 30
Michel Andre Pidner M 54 51 105 29 76 6,00 31
Jose Ricardo M 50 56 106 30 76 6,00 32
Kenji Ito M 42 44 86 9 77 7,00 33
Michio Sato M 45 44 89 12 77 7,00 34
Shizuko Igarashi F 51 49 100 23 77 7,00 35
Sachiko Katasho F 54 50 104 27 77 7,00 36
Makoto Kussakari M 40 48 88 10 78 8,00 37
Dionisio Hiroshi Nogami M 45 46 91 13 78 8,00 38
Pedro Ashitani M 42 41 83 4 79 9,00 39
Akinori Muto M 44 50 94 15 79 9,00 40
Jorge Nagaishi M 41 46 87 7 80 10,00 41
Koji Ishii M 49 43 92 12 80 10,00 42
Joaquim Kitabayashi M 46 48 94 14 80 10,00 43
Isao Sato M 45 51 96 16 80 10,00 44
Emilio Hadate M 45 51 96 16 80 10,00 45
Walter Oppata M 43 47 90 9 81 11,00 46
Kiyo Sassamoto M 50 48 98 17 81 11,00 47
Hiroshi Wadaue M 48 50 98 16 82 12,00 48
Katsuhiko Shimizu M 57 51 108 25 83 13,00 49
Jose Navegantes M 53 58 111 28 83 13,00 50
Hayato Kuzuo M 44 45 89 5 84 14,00 51
Wilson Sassamoto M 50 53 103 19 84 14,00 52
Licinio Ferreira M 59 58 117 33 84 14,00 53
Julieta Nagaishi F 53 48 101 16 85 15,00 54
Kika F 53 57 110 25 85 15,00 55
Ricardo Figueiredo M 64 61 125 40 85 15,00 56
Azuma Katsuyuki M 58 54 112 24 88 18,00 57
Mario Sato M 49 57 106 17 89 19,00 58
Hitoshi Wada M 61 55 116 25 91 21,00 59
Luis Nakano M 63 55 118 20 98 28,00 60

[Voltar]

Rodapé da Página