Resultados

Amasa Cup

Data: 1/4/2007

Local: Castanhal - Pará - Brasil

Tipo: Amador

Clube: Castanhal Golf Club

Obs:

Parceiros:

 

AMASA CUP - CLASSIFICACAO GROSS
Localidade: CGC - CASTANHAL
Par do Campo: 72
Data doTorneio: 01/04/2007
CLASSIF. NOME SEXO HC OUT IN TOTAL CLASSIF.
1 Antonio Edvan M 4 39 35 74 1
2 Oscar Ishii M 5 39 40 79 2
3 Roberto Oya M 3 37 43 80 3
4 Kenji Ito M 9 39 43 82 4
5 Tadashi Hashimoto M 8 41 41 82 5
6 Ivanildo Pessoa M 15 43 40 83 6
7 Miki Nogami F 10 41 42 83 7
8 Fumito Tashiro M 6 40 43 83 8
9 Sanshiro Yamaoka M 10 41 44 85 9
10 Paulo Tashiro M 9 42 43 85 10
11 Isamu Hashimoto M 8 42 43 85 11
12 Takuo Koyama M 10 41 45 86 12
13 Katsutoshi Sato M 7 45 42 87 13
14 Wander Kobayashi M 6 43 44 87 14
15 Rogerio Okajima M 13 46 42 88 15
16 Tamio Onji M 12 41 47 88 16
17 Armando Kobayashi M 10 43 45 88 17
18 Keiko Kobayashi F 16 46 43 89 18
19 Yoshiyuki Uesugui M 12 46 43 89 19
20 Dionisio Hiroshi Nogami M 13 46 44 90 20
21 Tsugiyoshi Teshima M 15 45 46 91 21
22 Kenji Nogami M 13 44 47 91 22
23 Eisuke Igarashi M 13 46 45 91 23
24 Michio Sato M 12 44 48 92 24
25 Kunio Kobayashi M 15 46 47 93 25
26 Juan Matalobos M 25 48 47 95 26
27 Koji Muto M 14 43 52 95 27
28 Manoel Barros M 25 45 51 96 28
29 Nobuyoshi Muto M 12 47 49 96 29
30 Hyong Gi No M 27 50 48 98 30
31 Claussqueleer Mitome M 29 47 52 99 31
32 Froylan Oliveira M 27 48 52 100 32
33 Mario Sato M 17 48 52 100 33
34 Shizuko Igarashi F 24 54 49 103 34
35 Jose Ricardo M 29 50 54 104 35
36 Emiko Tashiro F 29 55 49 104 36
37 Azuma Katsuyuki M 25 55 50 105 37
38 Wilson Sassamoto M 19 55 50 105 38
39 Tsuyoshi Yamaguchi M 16 57 49 106 39
40 Iichi Watanabe M 30 56 51 107 40
41 Jose Navegantes M 28 52 56 108 41
42 Osamu Sato M 28 53 58 111 42
43 Marcilio Brotherhood M 25 57 55 112 43
44 Elza Koyama F 37 52 66 118 44
45 Rita Nogami F 32 58 62 120 45
46 Jessica F 37 59 62 121 46
47 Licinio Ferreira M 33 61 60 121 47
48 Acy M 30 72 74 146 48
AMASA CUP - CLASSIFICACAO NET
Localidade: CGC - CASTANHAL
Par do Campo: 72
Data doTorneio: 01/04/2007
CLASSIF. NOME SEXO OUT IN TOTAL HC NET (+,-) CLASSIF.
1 Ivanildo Pessoa M 43 40 83 15 68 -4 1
2 Antonio Edvan M 39 35 74 4 70 -2 2
3 Juan Matalobos M 48 47 95 25 70 -2 3
4 Claussqueleer Mitome M 47 52 99 29 70 -2 4
5 Manoel Barros M 45 51 96 25 71 -1 5
6 Hyong Gi No M 50 48 98 27 71 -1 6
7 Kenji Ito M 39 43 82 9 73 1 7
8 Miki Nogami F 41 42 83 10 73 1 8
9 Keiko Kobayashi F 46 43 89 16 73 1 9
10 Froylan Oliveira M 48 52 100 27 73 1 10
11 Oscar Ishii M 39 40 79 5 74 2 11
12 Tadashi Hashimoto M 41 41 82 8 74 2 12
13 Sanshiro Yamaoka M 41 44 85 10 75 3 13
14 Rogerio Okajima M 46 42 88 13 75 3 14
15 Jose Ricardo M 50 54 104 29 75 3 15
16 Emiko Tashiro F 55 49 104 29 75 3 16
17 Paulo Tashiro M 42 43 85 9 76 4 17
18 Takuo Koyama M 41 45 86 10 76 4 18
19 Tamio Onji M 41 47 88 12 76 4 19
20 Tsugiyoshi Teshima M 45 46 91 15 76 4 20
21 Roberto Oya M 37 43 80 3 77 5 21
22 Fumito Tashiro M 40 43 83 6 77 5 22
23 Isamu Hashimoto M 42 43 85 8 77 5 23
24 Yoshiyuki Uesugui M 46 43 89 12 77 5 24
25 Dionisio Hiroshi Nogami M 46 44 90 13 77 5 25
26 Iichi Watanabe M 56 51 107 30 77 5 26
27 Armando Kobayashi M 43 45 88 10 78 6 27
28 Kenji Nogami M 44 47 91 13 78 6 28
29 Eisuke Igarashi M 46 45 91 13 78 6 29
30 Kunio Kobayashi M 46 47 93 15 78 6 30
31 Shizuko Igarashi F 54 49 103 24 79 7 31
32 Katsutoshi Sato M 45 42 87 7 80 8 32
33 Michio Sato M 44 48 92 12 80 8 33
34 Azuma Katsuyuki M 55 50 105 25 80 8 34
35 Jose Navegantes M 52 56 108 28 80 8 35
36 Wander Kobayashi M 43 44 87 6 81 9 36
37 Koji Muto M 43 52 95 14 81 9 37
38 Elza Koyama F 52 66 118 37 81 9 38
39 Mario Sato M 48 52 100 17 83 11 39
40 Osamu Sato M 53 58 111 28 83 11 40
41 Nobuyoshi Muto M 47 49 96 12 84 12 41
42 Jessica F 59 62 121 37 84 12 42
43 Wilson Sassamoto M 55 50 105 19 86 14 43
44 Marcilio Brotherhood M 57 55 112 25 87 15 44
45 Rita Nogami F 58 62 120 32 88 16 45
46 Licinio Ferreira M 61 60 121 33 88 16 46
47 Tsuyoshi Yamaguchi M 57 49 106 16 90 18 47
48 Acy M 72 74 146 30 116 44 48

[Voltar]
Rodapé da Página