Resultados

Bradesco Cup

Data: 4/11/2007

Local: Castanhal - Pará - Brasil

Tipo: Amador

Clube: Castanhal Golf Club

Obs:

Parceiros: Banco Bradesco

 

RESULTADO NET
ordem NOMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL TT. GER. HC NET RES. M09 M06 M3 M1 Class.
1 Roberto Yamaguchi 8 6 7 4 9 6 5 4 5 54 6 5 7 7 6 3 7 3 6 50 104 36 68 -4 32 (1,3) (3,3) 0,00
2 Michio Sato 4 3 4 3 5 5 5 3 5 37 5 6 5 5 5 4 5 5 4 44 81 12 69 -3 38 5,3 0,3 -0,67
3 Watanabe 6 7 4 4 8 5 6 4 5 49 5 6 6 6 6 5 6 3 6 49 98 28 70 -2 35 1,3 (2,2) 0,44
4 Kenji Ito 4 4 6 3 5 5 6 2 4 39 6 5 4 5 4 4 6 3 4 41 80 9 71 -1 36,5 5,7 0,7 -0,50
5 Clausqueller 5 6 7 3 5 4 6 4 4 44 5 5 7 7 5 4 5 3 6 47 91 19 72 0 37,5 3,7 (0,8) 0,94
6 Miki Nogami 4 4 4 7 5 4 4 3 4 39 5 4 6 6 5 3 5 4 5 43 82 10 72 0 38 6,0 0,7 0,44
7 Kika 6 5 5 3 6 4 6 3 5 43 5 6 6 8 6 5 8 4 5 53 96 24 72 0 41 4,0 (1,2) -0,33
8 Wadaue Hiroshi 5 6 5 4 6 6 6 3 4 45 6 6 5 6 4 3 5 4 5 44 89 15 74 2 36,5 4,0 (0,2) 0,17
9 Teshima 4 5 5 6 5 4 5 4 5 43 5 6 5 5 5 3 7 4 6 46 89 15 74 2 38,5 5,0 0,3 1,17
10 Kenji Nogami 4 7 6 3 5 5 4 4 4 42 5 6 4 6 5 3 6 4 6 45 87 13 74 2 38,5 5,7 0,5 1,28
11 Emiko Tashiro 5 7 7 3 6 4 5 4 8 49 6 6 6 7 6 7 6 3 7 54 103 29 74 2 39,5 2,3 (2,2) 1,39
12 Hideki Ishii 6 7 5 4 6 6 4 3 5 46 6 6 5 7 5 4 5 4 5 47 93 18 75 3 38 4,0 (0,7) 0,00
13 Rita Nogami 6 6 6 4 8 6 8 4 6 54 6 6 6 7 6 5 5 5 6 52 106 30 76 4 37 1,3 (2,3) 0,33
14 Kazuko Nishimura 4 4 5 5 7 5 5 4 6 45 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 88 12 76 4 37,0 5,3 0,3 0,33
15 Chen Pu 8 6 6 5 6 5 6 4 4 50 7 5 5 7 5 6 7 3 6 51 101 25 76 4 38,5 3,0 (1,5) 0,61
16 Dionisio Nogami 6 4 5 4 7 5 7 4 5 47 5 4 5 7 5 3 5 4 4 42 89 12 77 5 36 5,3 0,2 -0,67
17 Paulo Tashiro 5 3 4 3 7 7 5 4 6 44 5 5 4 5 5 4 4 5 4 41 85 8 77 5 37 6,3 0,8 -0,44
18 Isamu Has. 4 7 5 4 6 5 5 3 5 44 7 6 4 4 5 4 5 4 4 43 87 10 77 5 38,0 5,3 0,5 -0,56
19 Froylan 6 4 10 3 7 6 6 3 5 50 4 8 5 7 5 4 8 6 7 54 104 27 77 5 40,5 3,3 (1,0) 1,50
20 Tsuyoushi Y. 6 5 6 3 4 5 5 3 5 42 6 5 5 7 7 5 6 3 7 51 93 16 77 5 43 6,3 - 2,11
21 Uesugi 6 5 6 3 7 5 6 3 5 46 5 4 5 6 5 3 6 4 5 43 89 11 78 6 37,5 6,0 0,7 0,39
22 Azuma 6 6 6 4 6 6 6 7 6 53 6 5 6 6 5 5 8 4 6 51 104 26 78 6 38 2,7 (1,3) 0,56
23 Wander Kobayashi 6 5 3 4 5 4 6 4 5 42 6 5 5 7 4 3 5 4 4 43 85 7 78 6 39,5 6,7 1,0 -0,39
24 Fumito Tas. 5 5 7 4 5 5 5 4 4 44 6 5 5 5 5 3 5 3 4 41 85 6 79 7 38,0 6,3 1,0 -0,33
25 Ivanildo 5 5 5 3 4 5 6 3 7 43 5 6 7 5 6 4 6 4 5 48 91 12 79 7 42 6,0 0,5 0,33
26 Koji Muto 5 9 5 3 5 5 7 3 5 47 6 6 4 5 4 4 7 3 6 45 92 12 80 8 39 5,7 0,7 1,33
27 Keiko K. 5 5 6 3 6 5 8 4 7 49 5 5 4 6 4 6 7 5 5 47 96 16 80 8 39 5,7 0,2 0,11
28 Hayato Kuzuo 5 5 7 4 4 5 6 3 4 43 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42 85 5 80 8 39,5 7,7 1,7 0,72
29 Chen Min 7 8 7 4 5 5 5 5 5 51 9 4 5 6 5 4 7 5 8 53 104 24 80 8 41,0 3,7 (0,7) 2,67
30 Tadashi Hashimoto 5 5 4 4 5 4 5 4 5 41 6 5 5 5 4 5 6 4 6 46 87 7 80 8 42,5 7,7 1,5 1,61
31 Tamio Onji 7 6 5 2 4 5 5 3 4 41 6 6 4 8 4 5 5 4 6 48 89 9 80 8 43,5 7,7 1,0 1,50
32 Jame Wen 6 5 4 3 7 6 5 3 5 44 7 6 7 7 4 4 7 6 5 53 97 16 81 9 45,0 5,7 0,3 0,11
33 Tadashi K 5 8 6 3 6 6 6 3 8 51 4 7 6 5 5 3 7 5 5 47 98 16 82 10 39,0 4,7 0,2 0,11
34 Kunio K. 8 7 5 2 8 5 5 4 6 50 8 6 5 7 7 3 5 3 4 48 98 16 82 10 40,0 4,3 (0,7) -0,89
35 Yamaoka 5 5 6 4 6 5 4 3 4 42 5 5 8 5 6 5 5 5 5 49 91 9 82 10 44,5 7,3 1,0 0,50
36 Suzana 8 6 8 5 6 5 7 5 7 57 7 8 5 7 6 3 8 4 5 53 110 27 83 11 39,5 2,0 (1,7) -0,50
37 Nobuyoshi Muto 7 5 5 4 7 5 6 4 5 48 6 5 8 6 5 4 4 4 6 48 96 13 83 11 41,5 5,3 0,2 1,28
38 Rogério Okajima 8 5 7 4 5 5 6 3 4 47 6 6 5 8 5 4 7 4 4 49 96 13 83 11 42,5 6,3 0,3 -0,72
39 Navegantes 8 7 6 3 7 6 7 4 5 53 6 8 7 7 7 3 8 4 6 56 109 26 83 11 43 3,0 (1,3) 0,56
40 Koji Ishii 7 6 4 4 8 4 8 4 6 51 5 4 4 7 5 5 6 4 5 45 96 12 84 12 39 6,7 0,5 0,33
RESULTADO GROSS
ordem NOMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL TT. GER. HC NET RES. M09 M06 M3 M1 Class.
1 Roberto Oya 4 3 4 4 8 4 5 4 4 40 5 6 4 5 4 3 5 3 3 38 78 3 75 3 36,5 6,7 1,3 -1,17
2 Kenji Ito 4 4 6 3 5 5 6 2 4 39 6 5 4 5 4 4 6 3 4 41 80 9 71 -1 36,5 5,7 0,7 -0,50
3 Michio Sato 4 3 4 3 5 5 5 3 5 37 5 6 5 5 5 4 5 5 4 44 81 12 69 -3 38 5,3 0,3 -0,67
4 Miki Nogami 4 4 4 7 5 4 4 3 4 39 5 4 6 6 5 3 5 4 5 43 82 10 72 0 38 6,0 0,7 0,44
5 Paulo Tashiro 5 3 4 3 7 7 5 4 6 44 5 5 4 5 5 4 4 5 4 41 85 8 77 5 37 6,3 0,8 -0,44
6 Wander Kobayashi 6 5 3 4 5 4 6 4 5 42 6 5 5 7 4 3 5 4 4 43 85 7 78 6 39,5 6,7 1,0 -0,39
7 Fumito Tas. 5 5 7 4 5 5 5 4 4 44 6 5 5 5 5 3 5 3 4 41 85 6 79 7 38,0 6,3 1,0 -0,33
8 Hayato Kuzuo 5 5 7 4 4 5 6 3 4 43 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42 85 5 80 8 39,5 7,7 1,7 0,72
9 Kenji Nogami 4 7 6 3 5 5 4 4 4 42 5 6 4 6 5 3 6 4 6 45 87 13 74 2 38,5 5,7 0,5 1,28
10 Isamu Has. 4 7 5 4 6 5 5 3 5 44 7 6 4 4 5 4 5 4 4 43 87 10 77 5 38,0 5,3 0,5 -0,56
11 Tadashi Hashimoto 5 5 4 4 5 4 5 4 5 41 6 5 5 5 4 5 6 4 6 46 87 7 80 8 42,5 7,7 1,5 1,61
12 Kazuko Nishimura 4 4 5 5 7 5 5 4 6 45 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 88 12 76 4 37,0 5,3 0,3 0,33
13 Wadaue Hiroshi 5 6 5 4 6 6 6 3 4 45 6 6 5 6 4 3 5 4 5 44 89 15 74 2 36,5 4,0 (0,2) 0,17
14 Teshima 4 5 5 6 5 4 5 4 5 43 5 6 5 5 5 3 7 4 6 46 89 15 74 2 38,5 5,0 0,3 1,17
15 Dionisio Nogami 6 4 5 4 7 5 7 4 5 47 5 4 5 7 5 3 5 4 4 42 89 12 77 5 36 5,3 0,2 -0,67
16 Uesugi 6 5 6 3 7 5 6 3 5 46 5 4 5 6 5 3 6 4 5 43 89 11 78 6 37,5 6,0 0,7 0,39
17 Tamio Onji 7 6 5 2 4 5 5 3 4 41 6 6 4 8 4 5 5 4 6 48 89 9 80 8 43,5 7,7 1,0 1,50
18 Clausqueller 5 6 7 3 5 4 6 4 4 44 5 5 7 7 5 4 5 3 6 47 91 19 72 0 37,5 3,7 (0,8) 0,94
19 Ivanildo 5 5 5 3 4 5 6 3 7 43 5 6 7 5 6 4 6 4 5 48 91 12 79 7 42 6,0 0,5 0,33
20 Yamaoka 5 5 6 4 6 5 4 3 4 42 5 5 8 5 6 5 5 5 5 49 91 9 82 10 44,5 7,3 1,0 0,50
21 Koji Muto 5 9 5 3 5 5 7 3 5 47 6 6 4 5 4 4 7 3 6 45 92 12 80 8 39 5,7 0,7 1,33
22 Hideki Ishii 6 7 5 4 6 6 4 3 5 46 6 6 5 7 5 4 5 4 5 47 93 18 75 3 38 4,0 (0,7) 0,00
23 Tsuyoushi Y. 6 5 6 3 4 5 5 3 5 42 6 5 5 7 7 5 6 3 7 51 93 16 77 5 43 6,3 - 2,11
24 Kika 6 5 5 3 6 4 6 3 5 43 5 6 6 8 6 5 8 4 5 53 96 24 72 0 41 4,0 (1,2) -0,33
25 Keiko K. 5 5 6 3 6 5 8 4 7 49 5 5 4 6 4 6 7 5 5 47 96 16 80 8 39 5,7 0,2 0,11
26 Nobuyoshi Muto 7 5 5 4 7 5 6 4 5 48 6 5 8 6 5 4 4 4 6 48 96 13 83 11 41,5 5,3 0,2 1,28
27 Rogério Okajima 8 5 7 4 5 5 6 3 4 47 6 6 5 8 5 4 7 4 4 49 96 13 83 11 42,5 6,3 0,3 -0,72
28 Koji Ishii 7 6 4 4 8 4 8 4 6 51 5 4 4 7 5 5 6 4 5 45 96 12 84 12 39 6,7 0,5 0,33
29 Jame Wen 6 5 4 3 7 6 5 3 5 44 7 6 7 7 4 4 7 6 5 53 97 16 81 9 45,0 5,7 0,3 0,11
30 Watanabe 6 7 4 4 8 5 6 4 5 49 5 6 6 6 6 5 6 3 6 49 98 28 70 -2 35 1,3 (2,2) 0,44
31 Tadashi K 5 8 6 3 6 6 6 3 8 51 4 7 6 5 5 3 7 5 5 47 98 16 82 10 39,0 4,7 0,2 0,11
32 Kunio K. 8 7 5 2 8 5 5 4 6 50 8 6 5 7 7 3 5 3 4 48 98 16 82 10 40,0 4,3 (0,7) -0,89
33 Chen Pu 8 6 6 5 6 5 6 4 4 50 7 5 5 7 5 6 7 3 6 51 101 25 76 4 38,5 3,0 (1,5) 0,61
34 Emiko Tashiro 5 7 7 3 6 4 5 4 8 49 6 6 6 7 6 7 6 3 7 54 103 29 74 2 39,5 2,3 (2,2) 1,39
35 Roberto Yamaguchi 8 6 7 4 9 6 5 4 5 54 6 5 7 7 6 3 7 3 6 50 104 36 68 -4 32 (1,3) (3,3) 0,00
36 Froylan 6 4 10 3 7 6 6 3 5 50 4 8 5 7 5 4 8 6 7 54 104 27 77 5 40,5 3,3 (1,0) 1,50
37 Azuma 6 6 6 4 6 6 6 7 6 53 6 5 6 6 5 5 8 4 6 51 104 26 78 6 38 2,7 (1,3) 0,56
38 Chen Min 7 8 7 4 5 5 5 5 5 51 9 4 5 6 5 4 7 5 8 53 104 24 80 8 41,0 3,7 (0,7) 2,67
39 Rita Nogami 6 6 6 4 8 6 8 4 6 54 6 6 6 7 6 5 5 5 6 52 106 30 76 4 37 1,3 (2,3) 0,33
40 Navegantes 8 7 6 3 7 6 7 4 5 53 6 8 7 7 7 3 8 4 6 56 109 26 83 11 43 3,0 (1,3) 0,56
41 Suzana 8 6 8 5 6 5 7 5 7 57 7 8 5 7 6 3 8 4 5 53 110 27 83 11 39,5 2,0 (1,7) -0,50

[Voltar]
Rodapé da Página
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes
Michael Kors OUTLET cheap michael kors bags cheap michael kors handbags outlet ugg outlet ?discount ray ban louboutin paris outlet louis vuitton borse, louis vuitton outlet Louis Vuitton outlet cheap ray ban sunglasses Cheap ray bans Cheap Louis Vuitton MSac Michael Kors pas cher UK Cheap Christian Louboutin Shoes