Resultados

Amasa Cup

Data: 15/4/2007

Local: Igarapé Açu

Tipo: Amador

Clube: Igarapé Açu Natureza Golf Club

Obs:

Parceiros: Amasa

 

Gross
Classif. Nome Sexo HC Out In Gross Classif.
1 Paulo Tashiro M 9 39 37 76 1
2 Roberto Oya M 3 36 40 76 2
3 Jorge Ito M 5 34 43 77 3
4 Antonio Edvan M 4 40 37 77 4
5 Koji Muto M 14 37 42 79 5
6 Tadashi Hashimoto M 8 39 40 79 6
7 Helio Sato M 7 39 40 79 7
8 Jorge Nagaishi M 7 43 37 80 8
9 Fumito Tashiro M 6 44 37 81 9
10 Hayato Kuzuo M 5 39 42 81 10
11 Oscar Ishii M 5 42 41 83 11
12 Dionisio Hiroshi Nogami M 13 43 42 85 12
13 Uesugui M 12 42 44 86 13
14 Michio Sato M 12 43 43 86 14
15 Kenji Ito M 10 41 46 87 15
16 Wander Kobayashi M 6 45 42 87 16
17 Rogerio Okajima M 13 44 44 88 17
18 Takuo Koyama M 10 45 45 90 18
19 Claussqueleer Mitome M 29 46 45 91 19
20 Hideki Ishii M 17 48 43 91 20
21 Sanshiro Yamaoka M 10 42 49 91 21
22 Ivan Hitoshi Saiki M 7 49 42 91 22
23 Ivanildo Pessoa M 15 42 50 92 23
24 Tsugiyoshi Teshima M 15 48 45 93 24
25 Egilasio Feitosa M 22 48 46 94 25
26 Isao Sato M 16 46 48 94 26
27 Kunio Kobayashi M 15 43 51 94 27
28 Akinori Muto M 15 49 45 94 28
29 Kioshi Harayashiki M 8 51 43 94 29
30 Armando Kobayashi M 10 45 50 95 30
31 Miki Nogami F 10 53 42 95 31
32 Froylan Oliveira M 27 45 51 96 32
33 Emilio Hadate M 16 42 54 96 33
34 Iichi Watanabe M 30 44 53 97 34
35 Katsuhiko Shimizu M 25 52 45 97 35
36 Tsuyoshi Yamaguchi M 16 53 44 97 36
37 Atsushi Tsuki M 13 44 53 97 37
38 Wataru Sakaguchi M 26 50 48 98 38
39 Carlinho M 24 49 49 98 39
40 Kiyo Sassamoto F 17 50 48 98 40
41 Navegante M 28 49 50 99 41
42 Max Yamada M 14 47 52 99 42
43 Wilson Sassamoto M 19 49 51 100 43
44 Mario Sato M 17 48 53 101 44
45 Azuma Katsuyuki M 25 50 52 102 45
46 Patricia Sakaguchi F 39 53 50 103 46
47 Freming M 27 49 54 103 47
48 Yuko Sasaki M 25 48 55 103 48
49 Julieta Nagaishi F 16 53 50 103 49
50 Key Kimura M 35 57 47 104 50
51 Satoshi Ichijo M 28 53 51 104 51
52 Kenji Nogami M 13 53 51 104 52
53 Elza Koyama F 37 57 48 105 53
54 Emiko Tashiro F 29 52 54 106 54
55 Rita Nogami F 32 56 51 107 55
56 Kyoko Sasaki F 35 52 57 109 56
57 Cezar Hosokawa M 20 54 55 109 57
58 Ricardo Costa M 29 54 56 110 58
59 Manoel Barros M 25 52 59 111 59
60 David Kudo M 25 53 58 111 60
61 Jessica F 37 56 57 113 61
62 Ayako Kato F 40 57 57 114 62
63 Yukiko Shimizu F 38 58 58 116 63
64 Manabu Nobushige M 36 64 56 120 64
65 Zenji Uchiyama M 26 56 65 121 65
66 Kosaburo Mineshita M 37 57 66 123 66
67 Fusako Ishii F 30 63 60 123 67
Net
Classif. Nome Sexo Out In Gross HC Net (+,-) Classif.
1 Claussqueleer Mitome M 46 45 91 29 62 -8,00 1
2 Patricia Sakaguchi F 53 50 103 39 64 -6,00 2
3 Koji Muto M 37 42 79 14 65 -5,00 3
4 Paulo Tashiro M 39 37 76 9 67 -3,00 4
5 Iichi Watanabe M 44 53 97 30 67 -3,00 5
6 Elza Koyama F 57 48 105 37 68 -2,00 6
7 Froylan Oliveira M 45 51 96 27 69 -1,00 7
8 Key Kimura M 57 47 104 35 69 -1,00 8
9 Tadashi Hashimoto M 39 40 79 8 71 1,00 9
10 Navegante M 49 50 99 28 71 1,00 10
11 Jorge Ito M 34 43 77 5 72 2,00 11
12 Helio Sato M 39 40 79 7 72 2,00 12
13 Dionisio Hiroshi Nogami M 43 42 85 13 72 2,00 13
14 Egilasio Feitosa M 48 46 94 22 72 2,00 14
15 Katsuhiko Shimizu M 52 45 97 25 72 2,00 15
16 Wataru Sakaguchi M 50 48 98 26 72 2,00 16
17 Roberto Oya M 36 40 76 3 73 3,00 17
18 Antonio Edvan M 40 37 77 4 73 3,00 18
19 Jorge Nagaishi M 43 37 80 7 73 3,00 19
20 Uesugui M 42 44 86 12 74 4,00 20
21 Michio Sato M 43 43 86 12 74 4,00 21
22 Hideki Ishii M 48 43 91 17 74 4,00 22
23 Carlinho M 49 49 98 24 74 4,00 23
24 Kyoko Sasaki F 52 57 109 35 74 4,00 24
25 Ayako Kato F 57 57 114 40 74 4,00 25
26 Fumito Tashiro M 44 37 81 6 75 5,00 26
27 Rogerio Okajima M 44 44 88 13 75 5,00 27
28 Rita Nogami F 56 51 107 32 75 5,00 28
29 Hayato Kuzuo M 39 42 81 5 76 6,00 29
30 Freming M 49 54 103 27 76 6,00 30
31 Satoshi Ichijo M 53 51 104 28 76 6,00 31
32 Jessica F 56 57 113 37 76 6,00 32
33 Kenji Ito M 41 46 87 10 77 7,00 33
34 Ivanildo Pessoa M 42 50 92 15 77 7,00 34
35 Azuma Katsuyuki M 50 52 102 25 77 7,00 35
36 Emiko Tashiro F 52 54 106 29 77 7,00 36
37 Oscar Ishii M 42 41 83 5 78 8,00 37
38 Tsugiyoshi Teshima M 48 45 93 15 78 8,00 38
39 Isao Sato M 46 48 94 16 78 8,00 39
40 Yuko Sasaki M 48 55 103 25 78 8,00 40
41 Yukiko Shimizu F 58 58 116 38 78 8,00 41
42 Kunio Kobayashi M 43 51 94 15 79 9,00 42
43 Akinori Muto M 49 45 94 15 79 9,00 43
44 Takuo Koyama M 45 45 90 10 80 10,00 44
45 Emilio Hadate M 42 54 96 16 80 10,00 45
46 Wander Kobayashi M 45 42 87 6 81 11,00 46
47 Sanshiro Yamaoka M 42 49 91 10 81 11,00 47
48 Tsuyoshi Yamaguchi M 53 44 97 16 81 11,00 48
49 Kiyo Sassamoto F 50 48 98 17 81 11,00 49
50 Wilson Sassamoto M 49 51 100 19 81 11,00 50
51 Ricardo Costa M 54 56 110 29 81 11,00 51
52 Ivan Hitoshi Saiki M 49 42 91 7 84 14,00 52
53 Atsushi Tsuki M 44 53 97 13 84 14,00 53
54 Mario Sato M 48 53 101 17 84 14,00 54
55 Manabu Nobushige M 64 56 120 36 84 14,00 55
56 Armando Kobayashi M 45 50 95 10 85 15,00 56
57 Miki Nogami F 53 42 95 10 85 15,00 57
58 Max Yamada M 47 52 99 14 85 15,00 58
59 Kioshi Harayashiki M 51 43 94 8 86 16,00 59
60 Manoel Barros M 52 59 111 25 86 16,00 60
61 David Kudo M 53 58 111 25 86 16,00 61
62 Kosaburo Mineshita M 57 66 123 37 86 16,00 62
63 Julieta Nagaishi F 53 50 103 16 87 17,00 63
64 Cezar Hosokawa M 54 55 109 20 89 19,00 64
65 Kenji Nogami M 53 51 104 13 91 21,00 65
66 Fusako Ishii F 63 60 123 30 93 23,00 66
67 Zenji Uchiyama M 56 65 121 26 95 25,00 67

[Voltar]
Rodapé da Página